PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ CK

Prohlášení o zpracování osobních údajů je poučení pro zákazníky CK dle směrnice Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), resp. její aplikace dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. 

I. Správce osobních údajů

Společnost EURO TIME PRAHA, s.r.o. se sídlem Milady Horákové 201/119, 160 00 Praha 6, IČO: 25755323, DIČ CZ2575323, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 67307,  (dále jen „správce“) tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování osobních údajů zákazníků, tedy subjektů údajů (dále jen „zákazník“).

II. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný zákazník správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu (SMLOUVA/SMLOUVA O ZÁJEZDU), nebo které správce zpracovává v souladu s platnými smluvními předpisy, právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování a profilování.

III. Zdroje osobních údajů

Osobní údaje jsou získávány výhradně přímo od zákazníků (cestovní smlouvy, registrace a objednávky přes webové stránky, e-maily, telefon, chat, webové stránky s kontaktním formulářem, sociální sítě, … aj.)

IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

* adresní a identifikační údaje (ID) sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikci   zákazníka: jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození.

* údaje umožňující rychlý kontakt se zákazníkem (KO): číslo telefonu a jiné podobné nahrazující údaje

* údaje umožňující písemný kontakt se zákazníkem (PK): e-mailová adresa, kontaktní adresa a jiné podobné nahrazující údaje.

 * výjimečně zvláštní osobní údaje (ZV), které jsou nutné k plnění smlouvy a které jsou nutné pro ochranu životně důležitých zájmů zákazníka, který k jejich zpracování dává souhlas: zdravotní indispozice související s objednanými službami.

V. Kategorie příjemců osobních údajů zákazníků a kategorie, které zpracovávají

* zaměstnanec správce v ČR, pojišťovna                                             ID + KO + PK + ZV

 * dopravce : letecká společnost                                                          ID + ZV

 *  dopravce : autobusový přepravce                                                  ID + KO + ZV

 * dodavatelé koordinující a zajišťující služby v zahraničí               ID + ZV

     (touroperátor, hotel, delegát)    

Zpracovatelé zajišťující servisní služby informačních technologií správce osobní údaje zákazníků nezpracovávají, ale z titulu svého pověření k nim nemají omezený přístup. (správce sítě, správce účetní sítě, správce icloudu)

Státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy osobní údaje zákazníků nezpracovávají, ale z titulu svého pověření k nim mají omezený přístup na základě oficiálního vyžádání nebo soudního příkazu.

VI. Účel zpracování osobních údajů zákazníků

* jednání o smluvním vztahu

 * plnění smlouvy

 * účely obsažené v rámci souhlasu vč. ochrany životně důležitých zájmů zákazníka

 * plnění zákonných povinností ze strany správce

 * oprávněné zájmy CK zasílat obchodní sdělení a newslettery, pokud zákazník nevznesl námitku

VII. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. 

 Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo zákazníků na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

VIII. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

IX. Poučení

Správce zpracovává údaje zákonným způsobem, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas zákazníka a případně zpracovává osobní údaje na základě uděleného souhlasu. Správce může bez souhlasu zákazníka zpracovávat osobní údaje, pokud: (GDPR, čl. 6 odst. 1)

* zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je zákazník, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost zákazníka,

 * zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů zákazníka nebo jiné fyzické osoby,

 * zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,   - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody zákazníka vyžadující ochranu osobních údajů. 

 Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů je omezen konkrétním účelem, pro který byl zákazníkem udělen.

X. Práva zákazníků

1) V souladu se čl. 12 GDPR informuje tímto správce zákazníka o jeho právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím: účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

 2) Každý zákazník, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s jeho ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

* požádat správce o vysvětlení a požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav.  

   Zejména se může jednat o:

* právo na provedení opravy a doplnění (čl. 16),   

* právo na výmaz = právo být zapomenut (čl. 17),

* právo na omezení zpracování (čl. 18),

 * právo vznést námitku (čl. 21) - tj. o blokování osobních údajů pro účely přímého marketingu,

* právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování (čl. 22).

 3) Je-li žádost zákazníka podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce žádosti zákazníka podle odstavce 1, má zákazník právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů. Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se zákazník obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

Prohlašuji, že jsem si výše uvedené informace přečetl/a a těmto rozumím. Jsem si vědom/a, že souhlas se zpracováním údajů poskytuji dobrovolně a mohu ho kdykoliv odvolat.  

Se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu a pro účel výše uvedený souhlasím.                     

                               

V ......................... dne ..............                                                    .............................................

                                                                                                                            Podpis zákazníka

Přihlaste se k odběru novinek
Na těchto webových stránkách jsou k vylepšování služeb využívány soubory cookies.